ผลงานของกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ผลงานของกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ผลงานของกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
เครื่องยกของหนัก(สายส่งข้าม)จำลอง

หน้าที่

     1. ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนักเรียน, นายสิบนักเรียน, นักเรียนนายสิบและพลทหาร ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทหารช่าง
     2. ดำเนินกรรมวิธี และอำนวยความสะดวกแก่นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ที่เข้ารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนทหารช่าง
     3. ดำเนินการทางธุรการและสวัสดิการ, การเงินและการเลี้ยงดู
     4. สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนทหารช่าง
     5. ดูแลรักษา และดำเนินการระวังป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียนทหารช่าง
     6. อำนวยการฝึกศึกษา อบรมตามหลักสูตรการฝึกและศึกษาให้แก่นักเรียนนายสิบ และพลทหารลูกมือของโรงเรียนทหารช่าง
     7. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่